Regulamin Salonu Gier VR

 

Niniejszy regulamin określa zasady przebywania oraz korzystania z usług na obiekcie Salonu Gier VR mieszczącym się pod adresem ul. Rynek 31 we Wrocławiu, a zarządzanym przez MAGICVR.CO SP. Z O. O. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8992798731, KRS: 0000638859.

 

 • 1
 1. Osoby przebywające na terenie Salonu Gier VR zobowiązane są do:
 • zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników MAGICVR.CO SP. Z O. O. (dalej zwanych: Obsługa) przez cały okres przebywania na terenie obiektu,
 • dokonania płatności przed rozpoczęciem gry,
 • zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu,
 • zdjęcia okularów w czasie gry,
 • posiadania obuwia na płaskiej podeszwie,
 • zachowania porządku i czystości.
 1. Na terenie Salonu Gier VR zakazane jest:
 • palenie tytoniu,
 • konsumpcja artykułów zakupionych poza Salonem Gier VR,
 • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób,
 • przebywanie osób małoletnich bez opiekuna prawnego
 • przebywanie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • przebywanie osób, których stan zdrowia może stwarzać podczas gry zagrożenie dla siebie, innych oraz sprzętu
 • bieganie, czołganie oraz turlanie,
 • agresywne zachowanie w stosunku do innych osób
 • fizycznego kontaktu między Graczami,
 • chwytania broni\kontrolera innego Gracza,
 • używania otrzymanego sprzętu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia
 • wspinanie lub wieszanie się na ściankach lub elementach wyposażenia obiektu
 • jakakolwiek forma samodzielnego ingerowania w sprzęt
 • korzystanie z własnej komunikacji bezprzewodowej typu bluetooth i wi-fi
 1. Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w grze lub zażądać opuszczenia terenu Salonu Gier VR osobom niespełniającym powyższych wymagań także przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.
 2. Sprawy sporne na terenie Salonu Gier VR rozstrzyga Obsługa.

 

 • 2
 1. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność majątkową, za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu lub poleceń Obsługi.
 2. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Uczestnik jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.
 3. Uczestnicy gry mają pełną świadomość i akceptują fakt, iż gra na terenie Salonu Gier VR jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze.

 

 • 3
 1. Uczestnik, który rezygnuje z gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp.
 2. Usterki w działaniu sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji.
 3. MAGICVR.CO SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia sprzętu wynikające z zakłóceń sieci energetycznej.
 4. MAGICVR.CO SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie Salonu Gier VR.